บริษัท ยนต์ทวีมอเตอร์ จำกัด

บริษัท แทรคอีควิปเมนท์ จำกัด

นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอะไหล่แท้ และเทียบเท่า สำหรับรถขุดแบคโฮ และรถแทรคเตอร์ทุกชนิดสำหรับรถโคมัตสุ แคตเตอร์พิลล่าร์ เครื่องยนต์คัมมิ่นส์ และเครื่องจักรกลหนักอื่นๆ